e. Tree Diagrams

M1-12 [Probability: Tree Diagram Example 1]

M1-13 [Probability: Tree Diagram Example 2]